chinese

Registration

Program

Key Dates

Scientific Committee

Congress President
Jizong Zhao

Honorary Presidium
Jianping Dai, Chuanzhen Lv, Mingli Rao, Shunwei Li, Yupu Guo, Zhen Qin,
Weiwei Dong, Yonglian Zhu, Xiaolan Gao, Ruxun Huang, Weizhi Wang,
Jizuo Wang, Runlin Gao, Dayi Hu, Suming Zhang, Xueqiang Hu

Congress Executive President
Yongjun Wang, Junbo Ge, Linong Ji, Qiang Dong, Anding Xu, Zhongrong Miao

Congress Executive Presidium
Kangning Chen, Liying Cui, Qiang Dong, Dongsheng Fan, Junbo Ge, Li Guo, Li He,
Bo Hu, Hanhua Hu, Jiaxing Huang, Yong Huo, Xunming Ji, Linong Ji, Tielin Li,
Yansheng Li, Benyan Luo, Zhongrong Miao, Xiaoyuan Niu, Bin Peng, Dingfeng Su,
Beisha Tang, Xin Wang, Chen Wang, Ning Wang, Shuo Wang, Wei Wang,
Wengzhi Wang, Yongjun Wang, Shizheng Wang, Peng Xie, Anding Xu, Yun Xu,
Yuming Xu, Yi Yang, Chaodong Zhang, Tong Zhang, Weiwei Zhang, Zhuo Zhang,
Gang Zhao, Jizong Zhao, Xingquan Zhao, Dong Zhou, Jingsheng Zeng

Overseas Executive Presidium
David Wang, Wengui Yu, James Wang, John Zhang

Secretary-General
Caiyun Wang, Zhuo Zhang, Xingquan Zhao

Deputy Secretary-General
Liping Liu, Yilong Wang, Shida He

Secretaries
Xihai Zhao, Xin Cheng, Haiqiang Qin